Vianutra

DOPRAVA ZADARMO NAD 89€

VÝHODNEJŠIE CENY PRE REGISTROVANÝCH

ZÁKAZNÍCKA PODPORA 24/7

Vianutra

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.vianutra.com je:

Obchodné meno: VIANUTRA, s.r.o.

Sídlo: Vajnorská 142, 831 04 Bratislava

IČO: 51181401

DIČ: 2120619171

IČ DPH: SK2120619171 

Číslo účtu: SK47 8330 0000 0023 0139 9325 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 128031/B 

Zastúpená: Ing. Tomáš Zsigmond, MBA, konateľ (Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne)

E-mail: info@vianutra.com

Tel. číslo: +421 908 942 147 

Orgán dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava

Článok I

Definície

Predávajúci spoločnosť VIANUTRA, s. r. o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

Spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www. www.vianutra.com a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.vianutra.com

Tovar Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope, náležitosti ktorého sú uvedené v čl. IV ods. 8 týchto VOP

Cena celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)

Kúpna zmluva Zmluva o kúpe Tovaru uzatvorená medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom v súlade s odsekom 11 a 12 článku IV týchto VOP VOP tieto všeobecné obchodné podmienky

Zmluvné strany Predávajúci a Spotrebiteľ

Článok II

Všeobecné ustanovenia

    1. Tieto VOP upravujú:

        a. proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu;

        b. podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu;

        c. práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

    2. Tieto VOP sú platné pre všetky dodávky Tovaru Spotrebiteľovi realizované Predávajúcim prostredníctvom E-shopu Predávajúceho na základe Objednávky a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

Článok III

Tovar

    1. Sortiment Tovaru je uvedený v ponuke E-shopu.

    2. Súčasťou ponuky každého Tovaru je názov Tovaru, popis vlastností daného Tovaru, vrátane veľkosti balenia Tovaru, údaj o celkovej cene Tovaru v EUR, vrátane DPH a všetkých ostatných daní, údaj o dostupnosti Tovaru na sklade a dĺžka dodacej doby.

    3. Ceny uvedené pri Tovaroch v E-shope platia výhradne pre nákup prostredníctvom E-shopu.

Článok IV

Objednávka a uzavretie zmluvy

    1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.vianutra.com.

    2. Nákup Tovaru v E-shope nie je podmienený registráciou v E-shope.

    3. Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch prihlasovať v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.

    4. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

    5. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri danom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka daného Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

    6. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

    7. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

    8. Formulár Objednávky obsahuje: 

        a. Identifikačné údaje Predávajúceho: obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v OR, telefónne číslo a kontaktný email;

        b. Identifikačné údaje Spotrebiteľa: meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, email, telefónne číslo, súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas s týmito VOP;

        c. Identifikačné údaje o objednávanom Tovare: názov, veľkosť balenia, počet balení;

        d. Číslo Objednávky;

        e. Dátum prijatia Objednávky;

        f. Spôsob platby a dopravy;

        g. Cenu a lehotu jej splatnosti.

    9. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.vianutra.com.“

    10. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

        a. vlastnostiach Tovaru,

        b. celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

    11. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

        a. potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke podľa odseku 8 tohto článku,

        b. znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom, vrátane reklamačného poriadku Predávajúceho, ktorý je súčasťou týchto VOP.

    12. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

Článok V

Platobné a dodacie podmienky

    1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

        a. platobnou bránou Tatrapay, Cardpay, Sporopay alebo

        b. bankovým prevodom, alebo

        c. priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,

        d. dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.

    2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Predávajúci však upozornil Spotrebiteľa, že daný subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

    3. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

    4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

    5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 30 dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 30 dní od uzavretia zmluvy podľa čl. IV bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.

    6. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Článok VI

Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

    1. Ak nie je v odseku 9 tohto článku VOP uvedené inak, Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

        a. viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

        b. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

        c. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 

    2. Ak nie je v odseku 9 tohto článku VOP uvedené inak, Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie podľa odseku 1 tohto článku VOP.

    3. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

        a. písomne poštovou zásielkou adresovanou na adresu sídla Predávajúceho uvedeného vyššie alebo

        b. písomne e-mailom na adrese info@vianutra.com.
 

    4. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 alebo 2 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, ak Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa odseku 1 alebo 2 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil alebo osobne odovzdaním Predávajúcemu na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v týchto VOP v rovnakej lehote.

    5. Pri odstúpení od zmluvy podľa odseku 1 alebo 2 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

    6. Vrátený Tovar musí byť úplný, nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa odseku 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ. Za zníženie hodnoty Tovaru sa považuje okrem iného aj čiastočné spotrebovanie Tovaru.

    7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa odseku 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, pričom však Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi tieto platby skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. 

    8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

        a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka; 

        b. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;        

        c. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;        

        d. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

    9. Poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je uvedené v Prílohe č. 2 týchto VOP. 

Článok VII

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

    1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.
 
    2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v 
čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

      

Článok VIII

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

    1. Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:

        a. či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,

        b. či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou

        c. či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

    2. V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

    3. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

    4. Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: info@vianutra.com alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

        a. svoje identifikačné údaje,

        b. údaje Predávajúceho,

        c. opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,

        d. popis vady Tovaru a

        e. číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

    5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

    6. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

    7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

        a. prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

        b. znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,

        c. používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,

        d. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,

        e. zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),

        f. pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,

        g. mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,

        h. neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,

        i. po uplynutí záručnej doby.

    8. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

    9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

    10. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

    11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

    12. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

    13. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

        a. identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

        b. presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

        c. popis stavu výrobku,

        d. výsledok posúdenia,

        e. dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

    14. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

    15. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

    16. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

    17. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

    18. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

Článok IX

Osobné údaje a ich ochrana

    1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-shope a vyplnenie Objednávky, prostredníctvom registrácie v E-shope a vyplnenia Objednávky za účelom plnenia Kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

    2. Ak Spotrebiteľ pri registrácii odklikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu. Ak Spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v E-shope.

    3. Spotrebiteľ odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

        a. identifikačných údajoch Predávajúceho,

        b. účele spracúvania osobných údajov,

        c. rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,

        d. ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

            · Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,

            · Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať,

            · Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

    4. Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

        a. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

        b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

        c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

        d. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

        e. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

        f. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

        g. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

        h. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

    5. Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

        a. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

        b. využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

        c. poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

Článok X

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je Spotrebiteľ nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s Predávajúcim bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Článok XI

Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 29.5.2020.

Príloha č. 1 VOP: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

Príloha č. 2 VOP: Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy

Príloha č. 3 VOP: Reklamačný protokol

Košík Späť k nákupu