Vianutra

DOPRAVA ZADARMO NAD 89€

VÝHODNEJŠIE CENY PRE REGISTROVANÝCH

ZÁKAZNÍCKA PODPORA 24/7

Vianutra

VOP partnerského systému

Všeobecné obchodné podmienky Partnerského systému VIANUTRA

Pravidlá Partnerského systému spoločnosti VIANUTRA, s.r.o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO: 51 181 401, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 128031/B.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú účasť na Partnerskom systéme, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť VIANUTRA, s.r.o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO: 51 181 401, a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť VIANUTRA, s.r.o. s Partnerom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

1.2 Spoločnosť VIANUTRA, s.r.o. v rámci svojej hlavnej aktivity, prevádzky eshopu, vytvorila a vyvinula ponuku Partnerského systému určeného každému Partnerovi, ktorého účasť bude schválená s cieľom propagovať produkty spoločnosti VIANUTRA, s.r.o. na internetových stránkach, sociálnych sieťach, offline aktivitách  patriacich Partnerovi za protihodnotu v podobe vyplatenia provízie.

2. Definícia pojmov

2.1 Pojmy použité v týchto Pravidlách, pokiaľ sú označené veľkým začiatočným písmenom, budú mať význam uvedený nižšie:

Pravidlá – tieto všeobecné obchodné podmienky upravujúce účasť na Partnerskom systéme spoločnosti VIANUTRA, s.r.o.;

Prevádzkovateľ – spoločnosť VIANUTRA, s.r.o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO: 51 181 401, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 128031/B;

Záujemca – osoba, ktorá požiada o partnerstvo v Partnerskom systéme vyplnením registračného formulára prostredníctvom partnerskej platformy;

Partner – každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je plnoletá (dovŕšila vek 18 rokov) a je spôsobilá na právne úkony, ktorá sa registrovala v Partnerom systéme a bol jej otvorený obchodný účet;

Zákazník – každý návštevník internetového obchodu VIANUTRA, ktorý si objedná tovar a za objednaný tovar zaplatí;

Webstránka – internetová stránka, ktorá je vo vlastníctve alebo v užívaní Partnera, a ktorú uviedol Partner pri registrácii do Partnerského systému alebo následne začal využívať s používateľským účtom k Partnerskému systému;

Referenčný kód – je jedinečný špeciálny kód Partnera, ktorý slúži na identifikáciu Partnera v Partnerskom systéme;

Sociálna sieť – špecifická stránka prevádzkovaná tretím subjektom, ktorej funkcionalita umožňuje zverejňovať Partnerom internetové odkazy na svojich profiloch (napr. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram a pod.).

Zmluva – partnerská zmluva uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Partnerom elektronickou cestou za podmienok uvedených v týchto Pravidlách.

3. Všeobecné podmienky pre účasť na Partnerskom systéme a registrácia do Partnerského systému

3.1 Partnerom sa môžu stať právnické osoby a fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, a sú vlastníkmi alebo používateľmi Web-stránky, sociálnych sietí alebo prevádzkovateľom offline predaja.

3.2 Účasť v Partnerskom systéme vzniká registráciou Záujemcu do Partnerského systému a zriadením obchodného účtu zo strany Prevádzkovateľa.

3.3 Registrácia do Partnerského systému prebieha uzatvorením Zmluvy, a to elektronicky vyplnením formulára Záujemcom a jeho elektronickou akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok Partnerského systému VIANUTRA.

3.4 Pri vyplnení registračného online formulára, ktorý sa nachádza na partnerskej platforme, Záujemca uvedie všetky povinné údaje. Odoslaním elektronického návrhu Záujemca potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami a že s nimi bezvýhradne súhlasí, a rovnako, že súhlasí s komunikáciou v elektronickej podobe, a to predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) a internetu.

3.5 Odoslaním vyplneného formulára a odsúhlasením týchto Podmienok sa Záujemca stáva Partnerom, pričom Partner aj Prevádzkovateľ sú týmto okamihom povinní dodržiavať Pravidlá, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Prevádzkovateľ zriadi Partnerovi obchodný účet, na ktorom mu je povinný umožniť sledovanie štatistík o zrealizovaných objednávkach a výške jeho provízie.

4. Spôsob propagácie

4.1 Partner sa účasťou v Partnerskom systéme Prevádzkovateľa zaväzuje, že bude na svojej Webstránke, sociálnych sieťach alebo v offline predaji smerovať na konkrétne produkty Prevádzkovateľa. 

4.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Partnerovi vyplatí províziu vo výške určenej Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť výšku provízie (zvýšenie, zníženie), pričom sa zaväzuje, že o zmenách bude Partnera vopred informovať.

4.3 Provízia sa Partnerovi započítava len z objednávok, ktoré Zákazník vytvorí najneskôr do siedmich (7) dní po prvom príchode na stránku Prevádzkovateľa (www.vianutra.com) prostredníctvom odkazu na Partnerovej Webstránke. Lehota sedem (7) dní začína plynúť vždy dňom (vrátane) kedy Zákazník klikne na odkaz, ktorý spĺňa všetky podmienky Partnerského systému.

4.4 Nárok na províziu vzniká Partnerovi až na základe riadneho zaplatenia ceny tovaru, ktorý si Zákazník objednal prostredníctvom odkazu umiestneného na Partnerovej Webstránke, tj. v momente prijatia úhrady v hotovosti alebo pripísaním príslušnej sumy na bankový účet Prevádzkovateľa.

4.5 Provízia bude Partnerovi vyplatená iba zo skutočne realizovanej a zaplatenej časti objednávok. V prípade, ak Prevádzkovateľ Zákazníkovi cenu tovaru vráti, či už z dôvodu, že Zákazník neskôr objednávku zruší alebo tovar vráti, prípadne tovar nebude možné dodať pre nedostupnosť, Partnerovi nárok na províziu nevzniká.

4.6 Reklamná plocha nemôže byť umiestnená na webstránky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, či dobrými mravmi, na webstránky, ktoré majú pornografický charakter a na webstránky, ktoré predovšetkým slúžia k zobrazovaniu reklamy, alebo sú určené na propagáciu a šírenie extrémizmu, alebo inak môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa.

4.7 Ak umiestnenie reklamného odkazu je v rozpore s týmito Pravidlami, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požiadať Partnera o bezodkladné odstránenie reklamného odkazu z Webstránky, pričom odmietnutie zo strany Partnera zakladá právo Prevádzkovateľa na odstúpenie od Zmluvy.

4.8 Žiadne ustanovenie týchto Pravidiel nezbavuje účastníkov Zmluvy právnej zodpovednosti podľa platných predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým vo vzťahu k ochrane dobrej povesti Prevádzkovateľa a zodpovednsoti za škodu spôsobenú porušením povinnosti.

4.9 Partnerovi vzniká nárok na províziu z uskutočnených objednávok pri umiestnení reklamného odkazu smerujúceho na:

  • Webstránku Prevádzkovateľa (www.vianutra.com), alebo
  • zoznam produktov na Webstránke Prevádzkovateľa, alebo
  • akciové ponuky na Webstránke Prevádzkovateľa, alebo
  • detail akéhokoľvek produktu na Webstránke Prevádzkovateľa.

5. Nárok Partnera na províziu

5.1 Výška provízie Partnera je určená percentom z obratu, tj. hodnoty tovaru bez DPH zakúpeného Zákazníkmi, ktorých sprostredkoval Partner. Prevádzkovateľ je oprávnený vylúčiť z obratu objednávky (nákupy), na ktoré sa vzťahovala mimoriadna zľava. Do obratu sa rovnako nezapočítavajú súvisiace služby (poštové a balné), nákup darčekových poukážok a príspevky Zákazníka na neziskové organizácie. Partner má nárok na províziu z nákupov, ktoré boli dokončené v čase trvania Zmluvy.

5.2 Provízia bude Partnerovi vyplatená:

5.2.1 ak je Partnerom fyzická osoba nepodnikateľ, na základe žiadosti prostredníctvom rozhrania Partnerského systému, pričom Prevádzkovateľ vyplatí províziu najneskôr do 20 dní po overení nároku Partnera na jej vyplatenie;

5.2.2 Podmienkou vyplatenia provízie je uhradenie všetkých objednávok (nákupov) do 20. dňa nasledujúceho mesiaca.

5.2.3 ak je Partnerom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, na základe riadne vystaveného daňového dokladu (faktúra) najneskôr do 20 dní po doručení faktúry Partnera Prevádzkovateľovi a overení nároku Partnera na vyplatenie provízie. V prípade, ak daňový doklad (faktúra) Partnera nespĺňa zákonom stanovené náležitosti a/alebo je vystavená na sumu, ktorá nezodpovedá overenej výške provízie, Prevádzkovateľ o tomto bezodkladne informuje Partnera a faktúru vráti za účelom jej opravy, v takom prípade začína plynúť nová 20 dňová lehota splatnosti po doručení opravenej faktúry. Provízia Partnera môže byť navýšená o príslušnú sadzbu DPH len ak Partner pri registrácii resp. kedykoľvek neskôr oznámil Prevádzkovateľovi príslušné účtovné/fakturačné údaje (IČ DPH).

5.3 Nárok na vyplatenie provízie uplatní Partner na základe mesačného výpisu z Partnerského systému zaslaným Prevádzkovateľom v elektronickej podobe na registrovaný e-mail Partnera.

5.4 Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností, Partner nemá nárok na náhradu nákladov spojených s činnosťou podľa Zmluvy a Pravidiel, a prípadné náklady sú zohľadnené v provízii.

5.5 Z vyplatenej provízie je Partner povinný odviesť daň vo výške podľa platnej legislatívy. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za splnenie registračnej a daňovej povinnosti Partnera.

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že výška provízie sa počíta pomocou softvéru, a to výlučne podľa údajov zaregistrovaných daným softvérom. Partner má počas trvania Zmluvy neobmedzený prístup na svoj obchodný účet a na svoje štatistiky, ktoré sú neustále dostupné na partnerskej platforme. V prípade sporu ohľadne počtu objednávok a/alebo výšky provízie sa za dôkaz považujú výhradne údaje registrované a vypočítané daným softvérom stránky www.vianutra.com.

6. Ochrana osobných údajov a duševné vlastníctvo

6.1 Osobné údaje. V prípade, ak niektoré údaje poskytnuté Vami ako Záujemcom resp. Partnerom (fyzická osoba) majú povahu osobných údajov, tieto osobné údaje budú spracované a  použité u nás – Prevádzkovateľa len v rozsahu nevyhnutnom pre spracovanie návrhu na uzavretie Zmluvy a v prípade jej uzavretia budú spracúvané a uchovávané predovšetkým za účelom plnenia Zmluvy, najmä v súvislosti s vedením používateľského účtu Vás ako Partnera a ich uchovávaním v našom účtovnom a fakturačnom systéme na našu vzájomnú komunikáciu a aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Osobné údaje uchovávame po dobu trvania Zmluvy a päť rokov po jej skončení, ak neexistuje iný právny základ, ktorý odôvodňuje ich ďalšie uchovávanie. Všetky ostatné relevantné informácie o spracúvaní osobných údajov u nás (komu ich sprístupňujeme, ako ich chránime, aké sú práva dotknutých osôb) nájdete TU.

 6.2 Duševné vlastníctvo Prevádzkovateľa. Partnerský systém je služba (program, softvér, logo) vytvorená a vyvinutá Prevádzkovateľom, ktorý je výlučným majiteľom všetkých autorských práv a práv duševného vlastníctva, ktoré využíva v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Uvedené platí rovnako na odkazy (bannery). Partner nie je oprávnený odkaz alebo akúkoľvek jeho časť (banner) meniť, prenajímať, požičiavať, predávať, šíriť a ani z neho alebo na jeho základe vytvárať odvodené diela alebo výrobky. Prevádzkovateľ má kedykoľvek právo zmeniť obsah aj formu odkazu, prípadne obmedziť či pozastaviť jeho zobrazovanie na Webstránke Partnera.

7. Doba platnosti a skončenie Zmluvy

7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

7.2 Zmluva zaniká:

7.2.1 Dohodou. K dohode dôjde elektronicky v rámci používateľského účtu Partnera odoslaním žiadosti o zrušenie obchodného účtu zo strany Partnera alebo Prevádzkovateľa a elektronickou akceptáciou druhou stranou. V okamihu doručenia akceptácie (oznámenie v obchodnom účte Partnera alebo doručením e-mailu na adresu Partnera) dôjde k zrušeniu obchodného účtu a týmto okamihom Zmluva zaniká.

7.2.2 Výpoveďou. Výpoveďou je oprávnená ukončiť Zmluvu ktorákoľvek strana i bez uvedenia dôvodu, elektronicky odoslaním výpovede v rámci používateľského účtu Partnera alebo doručením e-mailu na adresu Partnera. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po odoslaní výpovede.

7.2.3 Odstúpením. Partner je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Prevádzkovateľ v omeškaní s vyplatením provízie o viac ako 30 dní, a to elektronicky oznámením o odstúpení v rámci používateľského účtu Partnera. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade závažného porušenia Zmluvy zo strany Partnera, predovšetkým ak Partner koná v rozpore s platnými právnymi predpismi, s dobrými mravmi či Pravidlami, a to elektronicky oznámením o odstúpení v rámci obchodného účtu Partnera alebo doručením e-mailu na adresu Partnera.

7.2.4 Opomenutím. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Partner po obdobie dlhšie než 1 rok aktívne nepoužíva Partnerský systém, napríklad nepožiadal viac než 1 roky o vyplatenie provízie.

7.3 Bezodkladne po zániku Zmluvy je Partner povinný odstrániť zo svojej Webstránky všetky reklamné plochy. Prevádzkovateľ v prípade požiadania vyplatí Partnerovi prípadnú províziu, ktorá vznikla ku dňu skončenia Zmluvy, nie však skôr ako dôjde k splneniu povinnosti Partnera podľa predchádzajúcej vety.

7.4 Ak dôjde ku zrušeniu obchodného účtu výpoveďou, opomenutím alebo dohodou, potom je Partner povinný zaslať faktúru alebo písomnú žiadosť Prevádzkovateľovi na vyplatenie provízie, na ktorú mal Partner nárok ku dňu zrušenia obchodného účtu.

7.5 Zánikom Zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, a rovnako nie je dotknutá platnosť tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Pravidlá, v takom prípade bude Partner o zmene Pravidiel vopred informovaný a návrh aktualizovaného znenia Pravidiel bude zaslaný Partnerovi elektronickou poštou (na e-mailovú adresu). Aktualizované Pravidlá nadobudnú účinnosť zverejnením na webstránke Prevádzkovateľa www.vianutra.com s uvedením dátumu ich aktualizácie. Právne vzťahy strán sa posudzujú vždy podľa Pravidiel platných v čase vzniku zmluvného vzťahu, resp. zmluvného nároku (provízia). Ak Partner s upravenými Pravidlami nesúhlasí, je povinný oznámiť túto skutočnosť Prevádzkovateľovi elektronicky, v dôsledku čoho Zmluva zaniká akoby došlo k odstúpeniu Partnera v súlade s bodom 7.2.3 týchto Pravidiel.

8.2 V prípade, že niektoré ustanovenie Pravidiel je alebo sa stane z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Pravidiel.

8.3 Zmluva a Pravidlá sa riadia a vykladajú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.4 V prípade sporu týkajúceho sa Zmluvy sú strany povinné pred začatím akéhokoľvek súdneho konania, rokovať za účelom vyriešenia mimosúdnou cestou v lehote dvoch (2) mesiacov odo dňa vzniku sporu. V prípade zlyhania mimosúdneho urovnania, bude spor medzi stranami týkajúci sa Zmluvy riešený príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

8.5 Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 1. septembra 2021.

Košík Späť k nákupu