Vianutra

DOPRAVA ZADARMO NAD 89€

VÝHODNEJŠIE CENY PRE REGISTROVANÝCH

ZÁKAZNÍCKA PODPORA 24/7

Vianutra

Všeobecné Pravidlá súťaží

Pravidlá súťaží

Štatút súťaže na Facebooku a Instagrame

Všeobecné pravidlá súťaží na Facebook-ových stránkach a Instagrame spoločnosti Vianutra s.r.o.

I. Usporiadateľ

Spoločnosť: Vianutra s.r.o., so sídlom: Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO 51181401, zapísaná v obchodnom registri do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava oddiel: Sro, Vložka číslo: 127082/B, (ďalej len„Usporiadateľ”) bude prostredníctvom zverejňovania súťažného príspevku na svojej Facebook stránke alebo Instagrame vyhlasovať a organizovať súťaže.

II. Vyhlásenie súťaže

Ak súťažný príspevok Usporiadateľa neuvádza inak, jeho uverejnenie prostredníctvom Facebook stránky alebo Instagramu Usporiadateľa predstavuje vyhlásenie novej súťaže (ďalej len „súťaž”).

III. Pravidlá súťaže

Každá súťaž bude mať súťažné podmienky tvorené uverejneným súťažným príspevkom Usporiadateľa, akoukoľvek jeho zmenou uverejnenou na Facebook-ovej stránke alebo instagrame Usporiadateľa a týmito Všeobecnými pravidlami propagačných súťaží na Facebook-ových stránkach https://www.facebook.com/vianutra/, https://www.facebook.com/vianutracesko alebo Instagrame https://www.instagram.com/vianutra/. V prípade rozporu medzi obsahom jednotlivých častí súťažných pravidiel platí nasledujúce poradie prednosti:

(1.) zmeny jednotlivého súťažného príspevku Usporiadateľa, pričom nová zmena má prednosť pred predchádzajúcou,

(2.) súťažný príspevok Usporiadateľa, ktorým bola súťaž vyhlásená,

(3.) tieto všeobecné pravidlá.

IV. Účel súťaže

Účelom každej súťaže bude podpora predaja tovarov a služieb Usporiadateľa.

V. Trvanie súťaže

Termín konania súťaže bude uvedený v jednotlivom súťažnom príspevku Usporiadateľa na jeho Facebook stránke alebo Instagrame. Ak Usporiadateľ v jednotlivom súťažnom príspevku neurčí termín ukončenia súťaže, má sa za to, že daná súťaž bude trvať do odvolania, ktoré sa Usporiadateľ zaväzuje oznámiť prostredníctvom svojej Facebook stránky alebo Instagramu aspoň 24 hodín pred ukončením súťaže.

VI. Miesto konania súťaže

Každá súťaž bude realizovaná v online prostredí sociálných sietí Facebook alebo Instagram a je určená používateľom tejto sociálnej siete na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

VII. Účastník súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá na základe splnenia podmienok účasti v súťaži má záujem udeliť Usporiadateľovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov. Maloletí starší ako 16 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim súhlasom svojho zákonného zástupcu. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami ako aj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely účasti v súťaži v súlade s ust. bodov 20 a 21 tohto štatútu.

VIII. Vylúčenie z účasti na súťaži

Z účasti na súťaži sú vylúčení Usporiadateľ, zmluvní partneri Usporiadateľa podieľajúci sa na organizácii súťaže, ich zamestnanci, spoločníci, osoby oprávnené konať v mene Usporiadateľa a zmluvných partnerov Usporiadateľa podieľajúcich sa na organizácii Súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

IX. Účasť v súťaži

Do každej súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť a to spôsobom uvedeným v súťažnom príspevku Usporiadateľa.

X. Výhra

Usporiadateľ poskytne do každej súťaže jednu alebo viac výhier, ktorých druh a počet oznámi v súťažnom príspevku.

XI. Okruh možných výhercov

Výhercu určuje Usporiadateľ podľa bodu 12 z okruhu účastníkov súťaže, ktorí v dobe trvania súťaže splnili všetky podmienky súťaže uvedené v pravidlách súťaže. Každý účastník súťaže môže v rámci jednej súťaže získať iba jednu výhru.

XII. Miesto a termín určenia výhercov

Spôsob určenia výhercu bude stanovený v konkrétnom súťažnom príspevku, pričom výherca bude určený najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže.

Výherca bude určený náhodným výberom (žrebovaním) alebo iným vhodným spôsobom.

XIII. Súčinnosť účastníka

Každý účastník súťaže je povinný Usporiadateľovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a doručenie výhry, a to najmä uvedením správnych osobných a kontaktných údajov po oznámení výhry do 72 hodín, inak stráca právo na výhru a zo súťaže je vylúčený.

XIV. Oznámenie výhry

Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 7 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany Usporiadateľa pod výherný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho takéto oznámenie alebo iným vhodným spôsobom. Výherca bude zároveň vyzvaný, aby Usporiadateľa kontaktoval na jeho Facebooku alebo Instagrame prostredníctvom súkromnej správy. V prípade, ak sa výherca súťaže do 72 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený, nie však povinný, určiť náhradného výhercu súťaže obdobným postupom.

XV. Doručenie výhry

O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný Usporiadateľom prostredníctvom súkromnej správy, e-mailom alebo telefonicky. Usporiadateľ odošle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje potrebné na doručenie výhry prostredníctvom poštového doručovateľa. 

Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Usporiadateľa bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Usporiadateľa.

XVI. Informácia o daňových a odvodových povinnostiach

Hodnota výhry bude uvedená v písomnom oznámení o výhre doručenom výhercovi spolu s výhrou. Výhra, ktorej hodnota prekročí sumu určenú príslušným ustanovením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podlieha podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky zdaneniu a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Daň a zdravotné poistenie je povinný zaplatiť výherca. Usporiadateľ nezodpovedá za splnenie tejto povinnosti výhercom.

XVII. Obmedzenia výhercu

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Usporiadateľom v príslušnom súťažnom príspevku.

XVIII. Výhrady Usporiadateľa

Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže,

(i) súťaž ukončiť alebo pozastaviť,

(ii) zmeniť podmienky súťaže,

(iii) vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke alebo Instagrame Usporiadateľa alebo zaslané výhercom za neplatné alebo

(iv) bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať alebo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal v rozpore so súťažnými pravidlami, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť Usporiadateľa.

Usporiadateľ je oprávnený vymazať zo svojej Facebook stránky alebo Instagramu akékoľvek príspevky vylúčeného účastníka, ako aj iné príspevky odporujúce dobrým mravom.

XIX. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi bezodplatne svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely organizácie súťaže a na účely odovzdania prípadnej výhry v rozsahu meno, priezvisko, prípadne prezývka, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, prípadne fotografia, a v prípade výhry aj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke alebo Instagrame Usporiadateľa v rozsahu meno, priezvisko, prípadne prezývka a fotografia. Súhlas je udelený na obdobie 12 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu účastníka súťaže s účasťou v súťaži. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľný, avšak jeho udelenie je podmienku účasti v súťaži. Účastník je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu sídla Usporiadateľa alebo elektronickou poštou na info@vianutra.com. V takom prípade bude zo súťaže vylúčený. Usporiadateľ je oprávnený sprístupniť osobné údaje účastníkov súťaže v nevyhnutne potrebnom rozsahu svojim zmluvným partnerom podieľajúcim sa na organizovaní súťaže.

XX. Informácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Usporiadateľ informuje účastníkov súťaže ako dotknuté osoby, že za podmienok definovaných v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“) a zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má účastník súťaže voči Usporiadateľovi:

 • právo na informácie o spracovaní jeho osobných údajov;
 • právo na opravu alebo doplnenie nepresných osobných údajov;
 • právo na výmaz svojich osobných údajov v prípadoch predpokladaných Nariadením;
 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • právo žiadať, aby Usporiadateľ obmedzil spracovanie jeho osobných údajov v prípade, že:
 • účastník súťaže popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Usporiadateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie je protiprávne a účastník súťaže odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
 • Usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale účastník súťaže ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • účastník súťaže vzniesol námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Usporiadateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi účastníka súťaže;
 • právo na prenositeľnosť osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Účastník súťaže má za podmienok stanovených v Nariadení právo vzniesť námietku. Účastník súťaže môže kontaktovať Usporiadateľa za účelom uplatnenia svojich práv, či v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ohľadom spracúvania jeho osobných údajov písomne na adrese sídla Usporiadateľa alebo elektronickou poštou na info@vianutra.com.

XXI. Vylúčenie zodpovednosti Usporiadateľa

Usporiadateľ nezodpovedá

(i) za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov Súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako aj v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry v mieste a čase určenom Usporiadateľom;

(ii) za žiadne dane alebo poplatky súvisiace s výhrou;

(iii) za žiadnu škodu spôsobenú účastníkom súťaže alebo tretím osobám zverejnením a šírením súťažných fotografií prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook a iné) a internetu. Za neoprávnený zásah do práv tretích osôb v súvislosti s vytvorením, zverejnením a šírením súťažnej fotografie a s tým súvisiacou škodou zodpovedá výlučne účastník súťaže, ktorý fotografiu do súťaže poskytol.

Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť tieto všeobecné podmienky, ako aj súťažné príspevky Usporiadateľa, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto všeobecné podmienky, súťažné príspevky Usporiadateľa a ich zmeny budú uverejnené na Facebook stránke Usporiadateľa. Listinný originál týchto všeobecných podmienok bude uložený u Usporiadateľa.

V Bratislave dňa 1.6.2021

Vianutra s.r.o., usporiadateľ súťaže

 

Košík Späť k nákupu