Vianutra

DOPRAVA ZDARMA NAD 2.300 Kč

LEPŠÍ CENY PRO REGISTROVANÉ

ZÁKAZNICKÁ PODPORA 24/7

Vianutra

Všeobecná Pravidla soutěží

Pravidla soutěží

Statut soutěže na Facebooku a Instagramu
Obecná pravidla soutěží na Facebookových stránkách a Instagramu společnosti Vianutra s.r.o.

I. Pořadatel
Společnost: Vianutra s.r.o., se sídlem: Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO 51181401, zapsaná v obchodním rejstříku do Obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava oddíl: Sro, Vložka číslo: 127082/B, (dále jen„Pořadatel“) příspěvku na své Facebook stránce nebo Instagramu vyhlašovat a organizovat soutěže.

II. Vyhlášení soutěže
Pokud soutěžní příspěvek Pořadatele neuvádí jinak, jeho uveřejnění prostřednictvím Facebook stránky nebo Instagramu Pořadatele představuje vyhlášení nové soutěže (dále jen „soutěž“).

III. Pravidla soutěže
Každá soutěž bude mít soutěžní podmínky tvořené zveřejněným soutěžním příspěvkem Pořadatele, jakoukoli jeho změnou zveřejněnou na Facebook-ové stránce nebo instagramu Pořadatele a těmito Všeobecnými pravidly propagačních soutěží na Facebook-ových stránkách https://www.facebook.com/vianutra/, https: //www.facebook.com/vianutracesko nebo Instagramu https://www.instagram.com/vianutra/. V případě rozporu mezi obsahem jednotlivých částí soutěžních pravidel platí následující pořadí přednosti:

(1.) změny jednotlivého soutěžního příspěvku Pořadatele, přičemž nová změna má přednost před předchozí,

(2.) soutěžní příspěvek Pořadatele, kterým byla soutěž vyhlášena,

(3.) tato obecná pravidla.

IV. Účel soutěže
Účelem každé soutěže bude podpora prodeje zboží a služeb Pořadatele.

V. Trvání soutěže
Termín konání soutěže bude uveden v jednotlivém soutěžním příspěvku Pořadatele na jeho Facebook stránce nebo Instagramu. Pokud Pořadatel v jednotlivém soutěžním příspěvku neurčí termín ukončení soutěže, má se za to, že daná soutěž bude trvat do odvolání, které se Pořadatel zavazuje oznámit prostřednictvím své Facebook stránky nebo Instagramu alespoň 24 hodin před ukončením soutěže.

VI. Místo konání soutěže
Každá soutěž bude realizována v online prostředí sociálních sítí Facebook nebo Instagram a je určena uživatelům této sociální sítě na území Slovenské republiky a České republiky.

VII. Účastník soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území Slovenské republiky nebo České republiky, která dovršila věku 18 let, a která na základě splnění podmínek účasti v soutěži má zájem udělit Pořadateli souhlas ke zpracování svých osobních údajů. Nezletilí starší 16 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s předchozím souhlasem svého zákonného zástupce. Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly i souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely účasti v soutěži v souladu s ust. bodů 20 a 21 tohoto statutu.

VIII. Vyloučení z účasti v soutěži
Z účasti na soutěži jsou vyloučeni Pořadatel, smluvní partneři Pořadatele podílející se na organizaci soutěže, jejich zaměstnanci, společníci, osoby oprávněné jednat jménem Pořadatele a smluvních partnerů Pořadatele podílejících se na organizaci Soutěže, jakož i jejich blízké osoby ve smyslu ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

IX. Účast v soutěži
Do každé soutěže se účastník soutěže může zapojit a to způsobem uvedeným v soutěžním příspěvku Pořadatele.

X. Výhra
Pořadatel poskytne do každé soutěže jednu nebo více výher, jejichž druh a počet oznámí v soutěžním příspěvku.

XI. Okruh možných výherců
Výherce určuje Pořadatel podle bodu 12 z okruhu účastníků soutěže, kteří v době trvání soutěže splnili všechny podmínky soutěže uvedené v pravidlech soutěže. Každý účastník soutěže může v rámci jedné soutěže získat pouze jednu výhru.

XII. Místo a termín určení výherců
Způsob určení výherce bude stanoven v konkrétním soutěžním příspěvku, přičemž výherce bude určen nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže.

Výherce bude určen náhodným výběrem (losováním) nebo jiným vhodným způsobem.

XIII. Součinnost účastníka
Každý účastník soutěže je povinen Pořadateli poskytnout nezbytnou součinnost potřebnou k oznámení a doručení výhry, a to zejména uvedením správných osobních a kontaktních údajů po oznámení výhry do 72 hodin, jinak ztrácí právo na výhru a ze soutěže je vyloučen.

XIV. Oznámení výhry
Výherce soutěže bude o získání výhry seznámen nejpozději do 7 pracovních dnů od termínu slosování, resp. určení výherce, a to formou vložení komentáře ze strany Pořadatele pod výherní soutěžní příspěvek nebo vložením samostatného statusu obsahujícího takové oznámení nebo jiným vhodným způsobem. Výherce bude zároveň vyzván, aby Pořadatele kontaktoval na jeho Facebooku nebo Instagramu prostřednictvím soukromé zprávy. V případě, že se výherce soutěže do 72 hodin od seznámení způsobem podle předchozí věty tohoto bodu o výhru nepřihlásí nebo výhru odmítne, je organizátor soutěže oprávněn, nikoli však povinen, určit náhradního výherce soutěže obdobným postupem.

XV. Doručení výhry
O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován Pořadatelem prostřednictvím soukromé zprávy, e-mailem nebo telefonicky. Pořadatel odešle výhru výherci soutěže nejpozději do 30 dnů, od kdy výherce soutěže poskytl organizátorovi soutěže kompletní kontaktní údaje potřebné k doručení výhry prostřednictvím poštovního doručovatele.

Pokud výherce zásilku obsahující výhru nepřevezme, a to ani v dodatečné odběrní lhůtě určené poštou, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany Pořadatele.

XVI. Informace o daňových a odvodových povinnostech
Hodnota výhry bude uvedena v písemném oznámení o výhře doručeném výherci spolu s výhrou. Výhra, jejíž hodnota překročí částku určenou příslušným ustanovením zákona č.j. 595/2003 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů, podléhá podle platných právních předpisů České republiky zdanění a je předmětem odvodu na veřejné zdravotní pojištění ve smyslu příslušných ustanovení zákona 580/2004 Sb. o zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů. Daň a zdravotní pojištění je povinen zaplatit výherce. Pořadatel neodpovídá za splnění této povinnosti výhercem.

XVII. Omezení výherce
Účastník soutěže bere na vědomí, že výhry ze sázek a her není možné podle § 845 ods. 1 Občanského zákoníku vymáhat soudní cestou. Výsledky soutěže jsou konečné. Účastníci soutěže berou na vědomí, že nemohou požadovat výhru ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství. Účastníci soutěže také berou na vědomí, že výhru nelze vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je výhra stanovená Pořadatelem v příslušném soutěžním příspěvku.

XVIII. Výhrady Pořadatele
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důvodného podezření z podvodu, zneužití nebo chyby týkající se řádného uspořádání soutěže,

(i) soutěž ukončit nebo pozastavit,

(ii) změnit podmínky soutěže,

(iii) prohlásit oznámení o výhře zveřejněné na Facebook stránce nebo Instagramu Pořadatele nebo zaslané výhercům za neplatné nebo

(iv) bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat nebo vyloučit ze soutěže účastníka, který jednal v rozporu se soutěžními pravidly, pokusil se získat výhru podvodným způsobem nebo v rozporu s dobrými mravy nebo svým jednáním jakkoli poškozoval dobré jméno a pověst Pořadatele.

Pořadatel je oprávněn vymazat ze své Facebook stránky nebo Instagramu jakékoli příspěvky vyloučeného účastníka, jakož i jiné příspěvky odporující dobrým mravům.

XIX. Ochrana osobních údajů
Účastí v soutěži účastník soutěže uděluje Pořadateli jako provozovateli bezúplatně svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely organizace soutěže a pro účely předání případné výhry v rozsahu jméno, příjmení, případně přezdívka, e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresa, případně fotografie, av případě výhry i souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jejich zveřejnění na Facebook stránce nebo Instagramu Pořadatele v rozsahu jméno, příjmení, případně přezdívka a fotografie. Souhlas je udělen na dobu 12 měsíců ode dne udělení souhlasu účastníka soutěže s účastí v soutěži. Souhlas ke zpracování osobních údajů je dobrovolný, avšak jeho udělení je podmínkou účasti v soutěži. Účastník je oprávněn kdykoli svůj souhlas odvolat bez udání důvodu zasláním písemného dopisu na adresu sídla Pořadatele nebo elektronickou poštou na info@vianutra.com. V takovém případě bude ze soutěže vyloučen. Pořadatel je oprávněn zpřístupnit osobní údaje účastníků soutěže v nezbytně nutném rozsahu svým smluvním partnerům podílejícím se na pořádání soutěže.

XX. Informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Pořadatel informuje účastníky soutěže jako zúčastněné osoby, že za podmínek definovaných v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.j. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákonu č. 2016/679 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů má účastník soutěže vůči Pořadateli:

právo na informace o zpracování jeho osobních údajů;
právo na opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů;
právo na výmaz svých osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením;
právo na přístup ke svým osobním údajům
právo žádat, aby Pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů v případě, že:
účastník soutěže popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit;
zpracování je protiprávní a účastník soutěže odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
Pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale účastník soutěže je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
účastník soutěže vznesl námitku proti zpracování podle čl. Čl. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné

né důvody Pořadatele převažují nad oprávněnými důvody účastníka soutěže;
právo na přenositelnost osobních údajů;
právo podat stížnost dozornému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.
Účastník soutěže má za podmínek stanovených v Nařízení právo vznést námitku. Účastník soutěže může kontaktovat Pořadatele za účelem uplatnění svých práv, zda v případě jakýchkoli otázek nebo nejasností ohledně zpracování jeho osobních údajů písemně na adrese sídla Pořadatele nebo elektronickou poštou na info@vianutra.com.

XXI. Vyloučení odpovědnosti Pořadatele
Pořadatel neodpovídá

(i) za žádnou škodu nebo za jiné nároky účastníků Soutěže v souvislosti s nesprávně poskytnutými, resp. nepřesnými údaji účastníka, jakož iv souvislosti s neuplatněním nebo nepřevzetím výhry v místě a čase určeném Pořadatelem;

(ii) za žádné daně nebo poplatky související s výhrou;

(iii) za žádnou škodu způsobenou účastníkům soutěže nebo třetím osobám zveřejněním a šířením soutěžních fotografií prostřednictvím sociálních sítí (Facebook a jiné) a internetu. Za neoprávněný zásah do práv třetích osob v souvislosti s pořízením, zveřejněním a šířením soutěžní fotografie as tím související škodou odpovídá výlučně účastník soutěže, který fotografii do soutěže pořídil.

Pořadatel nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.

Závěrečná ustanovení
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit tyto všeobecné podmínky, jakož i soutěžní příspěvky Pořadatele, a to kdykoli bez předchozího upozornění. Tyto všeobecné podmínky, soutěžní příspěvky Pořadatele a jejich změny budou uveřejněny na Facebook stránce Pořadatele. Listinný originál těchto všeobecných podmínek bude uložen u Pořadatele.

V Bratislavě dne 1.6.2021

Vianutra s.r.o., pořadatel soutěže

Košík Zpět k nákupu